Košík

 • CDN alias: cart
 • Objekt: apicart.cart

Tato komponenta zapouzdřuje veškerou funkcionalitu týkající se košíku.

Manager

 • Objekt: apicart.cart.manager

Manager se stará o veškerou interakci s objektem košíku jako je vytváření, ukládání, mazání atd.

createNewCart(bool $forceSave): object

createNewCart(); // Vytvoří košík a vrátí jeho objekt
createNewCart(true); // Vytvoří košík, přepíše existující a vrátí jeho objekt

finish(): cart.manager

finish(); // Sesynchronizuje košík a API a vytvoří nový košík

removeCart(): cart.manager

removeCart(); // Odebere existující košík

save(object $cart, string|null $synchronizationQuery, array|object|null $synchronizationQueryData, function|null $callback): cart.manager

TODO

setSynchronizationStatus(bool $synchronized): cart.manager

setSynchronizationStatus(true); // True => synchronizace se zdařila
setSynchronizationStatus(false); // False => synchronizace se nezdařila

findItem(number|string $idOrUrl): object

findItem(1); // Najde položku, která má "id" parameter roven 1
findItem('https://path.to/some/item'); // Najde položku dle url, ze které byla stažena

getItemTotalPrice(object|int|string $item): number

getItemTotalPrice('https://path.to/some/item') // Získá kompletní cenu položky v košíku, cena * počet kusů.

getItemsCount(): number

getItemsCount(); // Vrátí počet položek v košíku, počet položek * počet kusů dané položky

getItemsPrice(): number

getItemsPrice(); // Vrátí celkovou cenu položek v košíku

hasItems(): bool

hasItems(); // Vrací true, pokud má košík nějaké položky

removeAllItems(): cart.manager

removeAllItems(); // Odebere všechny položky z košíku

addItem(string $url, int|null $quantity, function|null $callback): cart.manager

addItem('https://path.to/some/item', 2, function (itemData, quantity) {
  alert('Položka ' + itemData.dataUrl +' přidána v počtu kusů ' + quantity +'!'); // Přidá položku do košíku o zadaném počtu kusů a provede callback
});

removeItem(string $idOrUrl, int|null $quantity, function|null $callback): cart.manager

removeItem('https://path.to/some/item'); // Odebere celou položku z košíku
removeItem('https://path.to/some/item', 2, function (itemData, quantity) {
  alert('Položka ' + itemData.dataUrl +' byla odebrána v počtu kusů ' + quantity +'!'); // Odebere položku o zadaném počtu kusů a provede callback
});

addParameter(string $keyPath, mixed $value): cart.manager

addParameter('adresa.mesto', 'Praha'); // Přidá parametr do košíku, může být libovolně zanořený

removeParameter(string $keyPath)

removeParameter('adresa.mesto'); // Odebere parametr z košíku

API

 • Objekt: apicart.cart.api

Tato komponenta zapouzdřuje veškerou komunikaci s API týkající se košíku.

TODO

Sekce ještě není zdokumentována

Události

 • Objekt: apicart.cart.events

DOM

Tyto události se spouští např. při kliknutí či změně elementu.

Název data atributu => události => hodnota

 • data-apicart-cart-add-item => click => url adresa položky: Při kliknutí na element obsahující tento atribut se přidá položka do košíku
 • data-apicart-cart-remove-item => click => url adresa položky: Při kliknutí na element obsahující tento atribut se odebere položka z košíku
 • data-apicart-cart-add-parameter => change => keyPath: Při změně obsahu/hodnoty elementu se přidá parameter ke košíku
 • data-apicart-cart-remove-parameter => click => keyPath: Při kliknutí na element obsahující tento atribut se odebere parametr z košíku
<button data-apicart-cart-add-item="https://path.to/some/item">Přidat do košíku</button>
<button data-apicart-cart-remove-item="https://path.to/some/item">Odebrat do košíku</button>
<input data-apicart-cart-add-parameter="adresa.mesto">
<button data-apicart-cart-remove-parameter="adresa.mesto">Odebrat parameter</button>

Event Dispatcher

Tyto události jsou spouštěny pomocí Event Dispatcheru a je na ně možné navazovat funkcionalitu. Více se dozvíte v dokumentaci.

Název události => předané, parametry

 • FINISHED => isRequestOk, orderHash: Spouští se v momentě ukončení košíku.
 • ITEM_ADDED => itemData, quantity: Spouští se v momentě přidání položky do košíku.
 • ITEM_REMOVED => itemData, quantity: Spouští se v momentě odebrání z košíku.
 • PARAMETER_ADDED => keyPath, value: Spouští se v momentě přidání parametru do košíku.
 • PARAMETER_REMOVED => keyPath: Spouští se v momentě odebrání parametru z košíku.
 • MERGED => cart: Spouští se v momentě spojení košíku přihlášeného uživatele s aktuálním lokálním košíkem.
 • SYNCHRONIZED => cart: Spouští se v momentě dokončení synchronizace košíku.
 • UPDATED => cart: Spouští se v momentě jakékoliv změny košíku.

Předpřipravené komponenty

Košíkový dropdown

 • CDN alias: cart-dropdown
 • Objekt: apicart.cartDropdown

Přehled všech parametrů

cartDropdown.render({
  // Cílový element, do kterého se má dropdown vykreslit
  el: <objekt Element|id elementu>,

  // Dropdown bude umístěný vlevo/ vpravo, defaultní hodnota => false, tedy vpravo
  leftPosition: <bool>,

  // Hodnota tohoto parametru se zobrazí v rozbalovacím tlačítku dropdownu, defaultně je uveden pouze počet položek
  // Je možné vložit html nebo funkci, která bude vracet html
  // Během vykreslování je možné uvést na libovolné místo klíče %itemsCount% a %itemsPrice% (u funkce jsou předány jako parametry ve stejém pořadí)
  // Tyto klíče budou nahrazeny aktuálními hodnotami košíku
  toggleButton: <string|function|null>,

  // Bloky v patičce dropdownu
  // Je možné vložit html, každá položka pole je převedena do samostatné buňky
  // Stejně jako u toggle button je možné pracovat s klíči %itemsCount% a %itemsPrice%
  footerBlocks: <array|function[]|null>,

  // Informace o položce
  // Během vykreslování jsou k dispozici parametry položky
  // Do řetězce je tedy možné vložit klíče, které položka obsahuje. Tedy například %itemDescription%
  // Tento klíč bude nahrazen hodnotou stejnojmenného parametru u položky v produktovém jsonu. Viz příklad konfigurace níže
  infoBlock: <string|null>,

  // Pole položek košíku, defaultní hodnota => automaticky se získají položky z košíku
  items: <pole položek|null>,

  // Tlačítko pro odebrání položky z košíku, defaultní hodnota je křížek
  // Stejně jako u parametru infoBlock je možné pracovat s názvy parametrů položky
  removalButton: <string|null>,

  // Pokud je nastaveno na true a položka má parametr imageUrl, zobrazí se obrázek u položky v dropdownu
  showItemsImage: <bool>,

  // Pokud je nastaveno na false, vypne zobrazení manipulátoru počtu kusů položky v košíku, defaultní hodnota => true
  showQuantityManipulator: <bool>
});

Ukázka konfigurace

<div id="cart-dropdown"></div>
cartDropdown.render({
  el: '#cart-dropdown',
  leftPosition: true,
  showItemsImage: true,
  removalButton: '<i class="fa fa-times-circle" data-apicart-cart-remove-item="%dataUrl%"></i>',
  toggleButton: '<strong>%itemsCount%</strong>',
  infoBlock: '<strong>%name%</strong>',
  footerBlocks: [
    '<div>Počet položek: %itemsCount%<br>Celková cena: %itemsPrice% Kč</div>',
    '<div><a href="#">Dokončit objednávku</a></div>'
  ]
});

Tlačítko pro přidání produktů

 • CDN alias: cart-quantity-manipulator
 • Objekt: apicart.cartQuantityManipulator

Přehled všech parametrů

cartQuantityManipulator.render({
  // Cílový element, do kterého se má tlačítko vykreslit
  el: <objekt Element|id elementu>,

  // Url adresa položky, se kterou bude toto tlačítko pracovat
  itemUrl: <string>,

  // Text nebo html, které bude uvnitř tlačítka
  // Pokud je submit button null, tak při každém kliknutí na + nebo - se okamžitě změní počet produktů v košíku
  submitButton: <string|null>
});

Ukázka konfigurace (pro více tlačítek najednou)

<div class="quantity-manipulator" dat-item-url="https://path.to/some/item"></div>
var quantityManipulators = document.querySelectorAll('.quantity-manipulator');
Utils.loops.forEach(quantityManipulators, function (key, quantityManipulator) {
  apicart.cartQuantityManipulator.render({
    el: quantityManipulator,
    itemUrl: quantityManipulator.getAttribute('data-item-url'),
    submitButton: 'Přidat do košíku'
  });
});

Přehled košíku

 • CDN alias: cart-overview
 • Objekt: apicart.cartOverview

Přehled všech parametrů

cartOverview.render({
  // Cílový element, do kterého se má tlačítko vykreslit
  el: <objekt Element|id elementu>,

  // Bloky v patičce přehledu
  // Je možné vložit html, každá položka pole je převedena do samostatné buňky
  // Stejně jako u toggle button je možné pracovat s klíči %itemsCount% a %itemsPrice%
  footerBlocks: <array|function[]|null>,

  // Informace o položce
  // Během vykreslování jsou k dispozici parametry položky
  // Do řetězce je tedy možné vložit klíče, které položka obsahuje. Tedy například %itemDescription%
  // Tento klíč bude nahrazen hodnotou stejnojmenného parametru u položky v produktovém jsonu. Viz příklad konfigurace níže
  infoBlocks: <array|null>,

  // Pole položek košíku, defaultní hodnota => automaticky se získají položky z košíku
  items: <pole položek|null>,

  // Tlačítko pro odebrání položky z košíku, defaultní hodnota je křížek
  // Stejně jako u parametru infoBlock je možné pracovat s názvy parametrů položky
  removalButton: <string|null>,

  // Pokud je nastaveno na true a položka má parametr imageUrl, zobrazí se obrázek u položky v dropdownu
  showItemsImage: <bool>,

  // Pokud je nastaveno na false, vypne zobrazení manipulátoru počtu kusů položky v košíku, defaultní hodnota => true
  showQuantityManipulator: <bool>
});

Ukázka konfigurace

<div id="cart-overview"></div>
cartOverview.render({
  el: '#cart-overview',
  showQuantityManipulator: true,
  showItemsImage: true,
  removalButton: '<i class="fa fa-times-circle" data-apicart-cart-remove-item="%dataUrl%"></i>',
  infoBlocks: [
    '<strong>%name%</strong>'
  ],
  footerBlocks: [
    '<p>Celková cena: %itemsPrice%</p>',
    '<div><a href="#">Dokončit objednávku</a></div>'
  ]
});